KVKK ve Kalite Gıda Güvenliği Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz,

KVKK uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 388744 sicil numarasıyla kayıtlı, “Küçükbakkalköy mahallesi Vedat Günyol Caddesi Defne Sokak No.3 Kat.13 Büyükhanlı Plaza Ataşehir /İstanbul” adresinde mukim şirketimiz DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE SAN. VE TİC. A.Ş. Veri Sorumlusudur.

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Danone Tikveşli”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("6698 sayılı Kanun") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız.

Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

Bu aydınlatma bildirimi Danone Tikveşli’ye iş başvurusunda bulunanlar, Danone Tikveşli ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulunmak amacıyla web sitesini ve çağrı merkezini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, alt işveren ve alt işveren çalışanları, Danone Tikveşli iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.

1.Danone Tikveşli’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.

2.Danone Tikveşli Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyor ve Kullanıyor?

Danone Tikveşli, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme ve kullanılma amaçları şu şekildedir;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • Ticari ilişkilerin yürütülmesi,

 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 • Hizmet kalitesinin arttırılması,

 • Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,

 • Veri sahipleri ile iletişim kurulabilmesi,

 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Açık rızanız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve istatistiksel analizler yapabilmek,

 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 • Ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması,

 • Müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,

 • Risk analizi, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının yürütülmesi,

 • İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,

 • Bülten ve davetiye gönderimi,

 • Danone Tikveşli’ye ait iş yerlerinin ve fabrikaların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

3.Kişisel Verileriniz 3. Kişilere Aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Danone Tikveşli ve Danone Grup şirketleri ile (Danone Tikveşli ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini), faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla açık rızanız doğrultusunda veya mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4.Danone Tikveşli kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Danone Tikveşli ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

Danone Tikveşli tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Danone Tikveşli adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

 • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,

 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

 • Danone Tikveşli Grup Şirketleri nezdindeki tüm fabrika ve şubelerimizdeki veriler,

 • Danone Tikveşli tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, Danone Tikveşli’ye ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler

 • Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, referans bilgileri,

 • Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden Danone Tikveşli ürünlerini kullanan müşteri ile Danone Tikveşli ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri

5.Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca Danone Tikveşli’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda Danone Tikveşli’ye iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi veya Başvuru Formunu;

DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET

Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Defne sokak No.3 Kat.13 Büyükhanlı Plaza Ataşehir/İstanbul” adresine noter kanalı ile iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir,

Şirket nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile mail atabilir.

KVKK.TIKVESLI@danone.com adresine mail atabilir

Ya da danone.tikvesli@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Veri Sorumlusu)
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sokak Büyükhanlı Plaza No.3 Kat.13 Ataşehir / İstanbul

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası